Nawigacja

  • KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

   z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

   (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) przyjmujemy do wiadomości, że:

    

   1. Administratorem danych osobowych jest:
    Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Szczytnej,
    ul. Kościelna 6  57-330 Szczytna, dyrektor: Renata Dudek tel. 74 8683364 
    e-mail: sp-szczytna@o2.pl
   2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej  jest Pani Joanna Zachariasz, e-mail: jotka12@op.pl
   3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   • realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych na podstawie wynikającej  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe,
   • realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (monitoring wizyjny, archiwizacja dokumentów),
   • realizacji zadań objętych wyrażoną zgodą rodzica, na podstawie wynikającej z art. 6
    ust. 1 lit. c RODO,
   1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów, dane objęte zgodą do czasu cofnięcia zgody.
   2. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   3. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO,
   4. Podanie (przez Pana/Panią) danych osobowych dziecka jest obowiązkowe w zakresie objętym ustawą, a w pozostałych sprawach dobrowolne,
   5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

    

   DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ I INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNEJ

    

   Budynek Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej przy ul. Kościelnej 6 jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

   wejście do budynku nie znajduje się na poziomie ulicy, ale jest podjazd co umożliwia wjazd dla osób z niepełnosprawnością i na wózkach inwalidzkich:

   przed budynkiem jest parking przeznaczony na autobus szkolny i nie ma wydzielonego miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami;

   wejście do budynku, korytarze i wejścia do pomieszczeń szkoły są szerokie i umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim;

   w korytarzach brakuje platformy, podnośnika;

   w budynku na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych ;

   budynku piętrowym również znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych;

   w budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ;

   budynek nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani pętli indukcyjnej;

   do budynku i wszystkich pomieszczeń Szkoły Podstawowej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

   w Szkole Podstawowej w Szczytnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

    

       DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

    

   Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego Miasta w Szczytnej.

    

   Data publikacji strony internetowej: 09.2019r.

   Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.2021r.

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Strona internetowa zawiera pliki pdf. Brak audiodeskrypcji i tekstów alternatywnych. Strona nie posiada wersji kontrastowej i nie zawiera filmów video. Strona posiada możliwość zmiany wielkości tekstu, odstępy w tekście zachowane. Strona posiada obecność etykiet ekranowych zamiast hiperłączy. Sukcesywnie treści te są upraszczane.

   Oświadczenie sporządzono dnia 18.02.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem Dostępności, adres poczty elektronicznej dostepnosc@szczytna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 570808222.

   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

   Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich ( https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich ).

    

    

    

 • EduPage and the GDPR

  Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
   

  Polityka prywatności

  Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

   
 • Napisz do nas

  If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
  wczytywanie danych z serwera, proszę czekać

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA w Szczytnej im. Orła Białego
  Szczytna ul. Kościelna 6
  sp-szczytna@o2.pl
 • (074) 86-83-364

Galeria zdjęć