Nawigacja

Szkolna Biblioteka Imprezy w Bibliotece Regulaminy LEKTURY - KLASY IV-VI O Bibliotece Aktyw Statystyki Konkursy Przydatne materiały Edukacja czytelnicza

BIBLIOTEKA

Regulaminy

Uwaga! Zmiana Regulaminu Biblioteki!

                                                                                               Regulamin

                                                   Biblioteki Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej

                                                   z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 1. Biblioteka jest integralną częścią szkoły. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza oraz organizację biblioteki określa dyrektor szkoły.
 2. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, nauczycielom oraz rodzicom w zakresie wyznaczonym potrzebami  ich pedagogizacji.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory czytelnikom  indywidualnym wyłącznie do domu.
 4. Klasy, klasopracownie, kółka zainteresowań mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem nauczycieli prowadzących zajęcia, którzy są w pełni odpowiedzialni za wypożyczone zbiory.
 5. W bibliotece dozwolony jest wolny dostęp do wyznaczonych półek.
 6. Wszyscy wchodzący do biblioteki  są zobowiązani  do dezynfekcji rąk oraz osłonięcia nosa i ust.
 7. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 tytuły na okres czterech tygodni.
 8. Lektury nie będą wypożyczane indywidualnie. Zapotrzebowanie  na książki dla danej klasy zgłasza nauczyciel języka polskiego i odbiera je po przygotowaniu przez bibliotekarza.
 9. Książki przeznaczone do zwrotu, uczniowie pozostawiają
   w wyznaczonym miejscu. Mogą być one ponownie wypożyczone po odbyciu kwarantanny (2 dni).
 10. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
 11. W bibliotece, w czasie przerw,  jednorazowo może przebywać do 4 osób.
 12.  Uczniowie poszczególnych klas przychodzą do biblioteki wyłącznie
  w dniu wskazanym dla danej klasy (zał. Harmonogram odwiedzin).
 13. Uczniowie klas pierwszych odwiedzają bibliotekę wyłącznie pod opieką wychowawcy.
 14. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki, w przypadku ich zniszczenia lub zgubienia powinien przynieść w zamian książkę wskazaną przez bibliotekarza, odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej/zagubionej pozycji.
 15. Wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 16. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką ( 3 tygodnie).
 17.  Nauczyciele bibliotekarze mają prawo  do stosowania przewidzianych

            w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania kar dla nieprzestrzegających postanowień niniejszego
            regulaminu.

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania

podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom  w roku szkolnym 2019/20

Klasy I-VIII

1.     Podręczniki do edukacji dla klas I-VIII  Szkoły Podstawowej są własnością szkoły.

2.     Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające
        postać papierową.

3.    Szkoła Podstawowa nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów
       edukacyjnych)  mających postać elektroniczną.

4.    Szkoła Podstawowa przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez  obowiązku zwrotu. Rodzice
       potwierdzają podpisem odbiór ćwiczeń.

5.   W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia
       Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia  odkupienia podręczników i ich zwrotu do
       biblioteki szkolnej .

6.    W przypadku  zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia,
       zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu
       podręczników, który będzie  znajdował się w bibliotece szkolnej.

7.    W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku  szkolnego, zobowiązany jest
       do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich  wypożyczonych podręczników (materiałów
       edukacyjnych).

8.     W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie  trwania roku
        szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę  podręcznika dla niego, korzysta
       z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki
       szkolnej.

9.   Podręczniki (materiały edukacyjne) będą wypożyczone uczniom we  wrześniu; uczniowie   
      otrzymają podręczniki za pośrednictwem wychowawców klas.

10.    O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów
         edukacyjnych) decyduje nauczyciel

11.  Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą mogli odebrać książki
        od wychowawcy.
      

12.    Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (w tym jego obłożenie).

 

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA w Szczytnej im. Orła Białego
  Szczytna ul. Kościelna 6
  sp-szczytna@o2.pl
 • (074) 86-83-364

Galeria zdjęć